na INLIS000000000009646 20170303180421 170303||||||||| | ||| |||| ||ind|| 978-979-709-916-9 010-0317009646 ind 330 330 RAD e Radhar Panca Dahana Ekonomi Cukup : Kritik Budaya Pada Kapitalisme Cet. 1 Jakarta Penerbit Buku Kompas 2015 xxvi, 218 hlm. : ils. ; 21 x 14 cm ILMU EKONOMI